ඉන්ධන මිල ඉහළ නොදැමීමෙන් කෝටි 988ක පාඩුවක්

ඉන්ධන මිල ඉහළ නොදමා පවත්වාගෙන යාම හේතුවෙන් පසුගිය ජනවාරි හා පෙබරවාරි මාසවල පමණක් ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට රුපියල් මිලියන 9886

Read more

මැතිවරණ රාජකාරි කළ ගුරුවරුන්ට දීමනා ගෙවා නෑ

පළාත් පාලන මැතිවරණ රාජකාරියේ නිරත සියලු නිලධාරීන්ට මේ වන විට අදාළ ගෙවීම් සිදුකර ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරන

Read more