අපිරිසිදු දන්සල් දැම්මොත් වරදී

වෙසක් උත්සව සමයේ පවත්වන සියලූ දන්සල් පළාතේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්ය වේ. ලියාපදිංචි නොකළ අපිරිසිදු ආහාරපාන ලබාදෙන

Read more