නව ජනාධිපතිවරයා පත්වීමත් සමග කොටස් වෙලදපොල වාර්තාගත වර්ධනයක්

මෙරට හත්වන විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා දිවුරුම් දීමෙන් පසු ඊයේ දිනයේදී කොළෂ කොටස් වෙලදපොල වසර ඉහලම වර්ධනය පෙන්නුම්

Read more