ආර්ථිකය සාර්ථකව කළමනාකරණය කර ගැනීමේ හැකියාව රජය සතු බව අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් රාජ්‍ය ඇමතිවරයා කියයි

ආර්ථිකය සාර්ථකව කළමනාකරණය කර ගැනීමේ හැකියාව රජය සතු බව රාජ්‍ය ඇමති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා කියයි. එහිදී අභියෝග රැසක් රජය

Read more

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය විදුලිබල පද්ධතියට කඩිනමින් එක් කිරිමේ හැකියාව ජනාධිපතිතුමාගේ විමර්ශනයට

සුළං. සුර්ය තාපය හා ස්වභාවික වායු වැනි පුනර්ජනනීය බලශක්තිය විදුලිබල පද්ධතියට කඩිනමින් එක් කිරිමේ හැකියාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා විමර්ශනය

Read more