සිටි එෆ් එම් අලුත් කුමරා සහ කුමරිය 2021 තරගයේ දෙවැනි වටය අද

සිටි එෆ් එම් අලුත් කුමරා සහ කුමරිය 2021 තරගයේ දෙවැනි වටය අද පෙරවරු 09.00 ට ශ්‍රි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ

Read more

ජාතික ගුවන් විදුලියට ශ්‍රාවකයන් තුළ ඇති ගෞරවය සදාකාලික බව එහි අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයා පෙන්වා දෙයි

ගුවන් විදුලි නාලිකා කොතරම් බිහිවුවද ජාතික ගුවන් විදුලියට ශ්‍රාවකයන් තුළ ඇති ගෞරවය කිසිදා වෙනස් නොවන බව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි

Read more