ආසියානු ශිෂ්ටාචාර පිළිබද සංවාදය ආරම්භ වේ 

තමන්ගේ ශිෂ්ටාචාරය ජිවමානව පවත්වා ගෙන යමින් සෙසු ශිෂ්ටාචාර දියුණු විමට උරදිය හැකි වාතාවරණයක් සැකසීමට දායක වන ලෙස ද චීන ජනාධිපති

Read more