ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක කෘෂිකර්ම ව්‍යපෘති කඩිනම් කෙරේ

ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘති කඩිනම් කෙරේ. ශ්‍රි ලකංාව, නේපාලය සහ මාලදිවයින සදහා වන ලෝක බැංකු අධ්‍යක්ෂ ෆාරිද්

Read more

කොරෝනා වසංගතයෙන් පීඩාවට පත්වු සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලට ලෝක බැංකුවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් කෝටි 1200 ක මුදලක්

කොරෝනා වයිරසයේ ව්‍යාප්තියෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලට ඇමරිකානු ඩොලර් කෝටි 1200 ක මුදලක් සැපයීමට ලෝක බැංකුව තීරණය

Read more

කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් බලපෑමට ලක් වූ ව්‍යාපාර සදහා මහබැංකුව සපයන ණය මුදල ඉහළ නැංවෙයි

කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් බලපෑමට ලක් වු ව්‍යාපාර සදහා ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව සපයන සහන ණය මුදල රුපියල් කෝටි 17800

Read more