කළුගල් හා පස් හා වැලි කැණීම් සිදුකළ ස්ථාන පුනරුත්ථාපනය නොකළ ව්‍යාපාරිකයන්ට යළිත් බලපත්‍ර නොදීමේ තීරණයක්

කළුගල් , පස් හා වැලි කැණීම් සිදුකරන ස්ථාන විධිමත්ම පුනරුත්ථාපනය කිරීමට ක්‍රියා නොකරන පුද්ගලයන්ට නැවත ඒ සදහා බලපත් නිකුත් නොකිරීමට

Read more