රජයට හා සමස්ත ලෝකවාසිී ජනතාවට සෙත්පතා මහා ආශිර්වාද පුජාවක් අනුරාධපුර පුදබිමේදි

උදාවු අලුත් අවුරුද්දේ ශ්‍රි ලංකාවාසී ජනතාවට, රජයට හා සමස්ත ලෝකවාසිී ජනතාවට සෙත්පතා මහා ආශිර්වාද පුජාවක් අනුරාධපුර පුදබිමේදි පැවැත්වේ. ජය ශ්‍රි

Read more

රටේ සැමට ප්‍රතිලාභ අත්වන යහපත් ජාතික සෞඛ්‍ය පද්ධතියක් ගොඩනගන බව ජනපති කියයි

රටේ සැමදෙනාටම සහ සෑම ප්‍රදේශයකටම ප්‍රතිලාභ අත්වන යහපත් ජාතික සෞඛ්‍ය පද්ධතියක් ගොඩනගන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසය.ි මෙම ඉලක්කය

Read more