”තුරුණු දිරිය ලංකා බැංකු ණය යෝජනා ක‍්‍රමය’ සඳහා මධ්‍යම පළාතෙන් ව්‍යවසායකයින් 189 දෙනෙක්

යොවුන් ව්‍යවසායකයින් නගාසිටුවීම අරමුණු කරගනිමින් අග‍්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ප‍්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාලයේ මැදිහත්වීම මත ක‍්‍රියාත්මක වන ”තුරුණු දිරිය ලංකා බැංකු ණය යෝජනා ක‍්‍රමයට ”

Read more

වාණිජ බැංකුවලට “එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා” කවුළු

එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකු සිය ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පහසුව සඳහා “ එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ”

Read more