මෙරට තිරගත කෙරුනු චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව 1326 ක්.

මේ දක්වා සිංහල චිත්‍රපට නිෂ්පාදන වංශ කථාවේ චිත්‍රපට 1326 ක් නිෂ්පාදනය කර තිබේ. 1947 දී කඩවුනු පොරොන්දුව චිත්‍රපටයෙන් මෙරට සිනමා

Read more