ලංගම රියදුරන්ට ,කොන්දොස්තරවරුන්ට නිල ඇඳුමක්

2019 වසරේ සිට ලංගම බස් රථ වල රියදුරන්ට හා රිය සහයකයන්ට නිල ඇඳුමක් හඳුන්වා දීමට නියමිත බව ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල්

Read more