ශ්‍රි ලංකා ගුවන් විදුලිය සංස්ථාවක් බවට පත්වි අදට වසර 54 ක් සපිරෙයි

දෙපාර්තමේන්තුවක් ලෙස පැවති ගුවන් විදුලි සේවය සංස්ථාවක් ලෙස නිල වශයෙන් ස්ථාපිත කර අදට වසර 54 ක් සපිරේ. දෙපාර්තමේන්තුවක් ලෙස කටයුතු

Read more