විදුලි පාරිභෝගික තැන්පතු සඳහා සුවිශේෂි ප්‍රතිලාභ.

ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනත යටතේ විදුලි පාරිභෝගික තැන්පතු සඳහා පොලි ගෙවීමේ සමාරම්භක උත්සවය කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී අද පැවැත්වින. මෙහිදී

Read more