ඇසිදිසි අවුරුදු මේලා ලබන 08,09,10 දිනවල ගුවන් විදුලි පරිශ්‍රයේ

ලබන 08,09,10 දිනවල රුපවාහිනි සහ ගුවන් විදුලි පරිශ්‍ර කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් වෙළෙඳ සැණකෙලියක් පැවැත්වීමට අත්වැල පදනම සුදානම් වෙයි. මෙරට සිටින

Read more