ගම සමග පිළිසදරක් වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් අම්පාර උහන ලාටුගල ගම්මානයේදි දැන්

ජනාධිපති ගෝිඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහභාගි වන ගම සමග පිළිසදරක් වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ උහන ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ලාටුගල ගම්මානයේදි

Read more