2022 වසර වනවිට ශ්‍රී ලංකාව කහ වලින් ස්වයං පෝෂිත කිරීමේ වැඩපිලිවෙලක්

කුඩා වැවිලි බෝග වගාව සංවර්ධනය සදහා සැලසුම් සහගතව පුඵල් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක බව කුඩා වැවිලි බෝග වගා සංවර්ධන අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය

Read more

කුරුදු වගාව උතුරු පළාතට ව්‍යාප්ත කෙරේ

කුරුදු වගාව උතුරු පළාතට ව්‍යාප්ත කෙරේ. දකුණු පළාතට ආවේණික බෝගයක් වන කුරුදු මේ දක්වා උතුරු පළාතට ව්‍යාප්ත වී ඇත. එහෙත්

Read more