කොෆි අනන් සිදුකළ සේවය අතිවිශිෂ්ටයි – අගමැති පවසයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය වෙනුවෙන් කොෆි අනන් මැතිතුමා සිදුකළ සේවය අතිවිශිෂ්ට බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ශෝක පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් කියා

Read more