කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය විකිණිමේ සුදානමක් නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය තහවුරු කරයි

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය විදෙස් රටවලට විකිණීමේ හෝ බදුදීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක නොවන බව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති විශ්‍රාමික ජනරාල්

Read more

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ මෙහෙයුම් පුඵල් කිරීමෙන් රැකියා රැසක්.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය විකිණීමේ හෝ බදුදීමේ කිසිදු අපේක්ෂාවක් රජයට නැතැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අවධාරණය කරයි. වරාය වෘත්තිය සමිති

Read more

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය හෝ කොටසක් විදේශ සමාගමකට පැවරීමට තීරණය කර නැතැයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා අවධාරණය කරයි

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය හෝ ඉන් කොටසක් විදේශ සමාගමකට පැවරීමට තීරණය කර නැතැයි අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා පවසයි. කොළඹ වරාය

Read more