අලුත් අවුරුදු සමයේ සුරාසල් වැසේ.

සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද නිමිත්තෙන් ලබන 13 සහ 14 යන දෙදින සුරාසල් වසා තැබිය යුතු බව සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා

Read more