සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරමින් ප්‍රසංග වේදිකා සංදර්ශන පැවැත්වීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නැයි ඉල්ලීමක්

සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ දැඩිව පිළිපදිමින් හා සීමිත ප්‍රේක්ෂක පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් ප්‍රසංග වේදිකා සංදර්ශන නැවත ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නැයි ශ්‍රී ලංකා

Read more