ක්‍රිකට් කළමනාකරණ කමිටුව රාජකාරී ඇරඹිීම අද

ක්‍රිකට් කළමනාකරණ කමිටුව අද රාජකාරී අරඹයි. මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් ක්‍රිකට් කළමනාකරණ කමිටුවේ ලේකම්වරයා ලෙස ශ්‍රී ලංකා

Read more