රටේ සැමට ප්‍රතිලාභ අත්වන යහපත් ජාතික සෞඛ්‍ය පද්ධතියක් ගොඩනගන බව ජනපති කියයි

රටේ සැමදෙනාටම සහ සෑම ප්‍රදේශයකටම ප්‍රතිලාභ අත්වන යහපත් ජාතික සෞඛ්‍ය පද්ධතියක් ගොඩනගන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසය.ි මෙම ඉලක්කය

Read more

අපනයනය ඉලක්කකර පලතුරු වගාවන්

අපනයන වෙළෙඳපොල ඉලක්කකර පලතුරු වගා කිරීම සදහා පවුල් දෙදහසකට එක් පවුලකට රුපියල් ලක්ෂ පහ බැගින් රුපියල් කෝටි 70 ක් පිරිනැමිමට

Read more