ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව, මහජන බැංකුව සහ ලංකා බැංකුව අද සහ හෙට විවෘතව පවති

ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව, මහජන බැංකුව සහ ලංකා බැංකුව අද සහ හෙට විවෘතව පවති. ගණුදෙනුකරුවන්ගේ පහසුව සඳහා එම බැංකුවල ඒ

Read more

ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව ආදායම් වාර්තාවක් තබයි.

ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව රජය ලබාදුන් සියලු සහන ගණුදෙනුකරුවන්ට ලබාදී ආදායම් වාර්තාවක් තැබු බව එහි සභාපති කේෂිලා ජයවර්ධන මහත්මිය පවසයි.රුපියල්

Read more

එළවළු මාෆියාවට එරෙහිව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ වැඩපිළිවෙළ ඇරඹේ

ගොවියාත් පාරිභෝගිකයාත් සූරා කන එළවළු මාෆියාවට එරෙහිව රජයේ වැඩපිළිවෙළ ඇරඹේ. ඒ අනුව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය මගින් ගොවි බිම්වල ගොවි ජනතාවගෙන් සෘජුවම

Read more