කලමැටිය මාදැල් ධිවරයින්ට ලක්ෂ 50 බැගින් වන්දි

කලමැටිය ධිවර වරායේ මාදැල් කර්මාන්තයේ නියැලුනු ධිවරයන්ට වන්දි ප්‍රදානය කෙරේ. එක් පවුලක් වෙනුවෙන් ලක්ෂ 50 ක මුදලක් පිරිනැමේ. කලමැටිය ධිවර

Read more