මතින් තොර හෙටක් වසවිස නැති රටක්

ශ්‍රි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ විදුල ළමා ගුවන් විදුලිය සංවිධාන කරන දැහැමි පරපුරක් මතින් තොර හෙටක් වසවිස නැති රටක් වැඩසටහනේ

Read more