පොත් කියවන ගමන් ගී රස විදින්න .

  පොත් මිලදී ගන්නට කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර ශාලාවට පිවිසෙන ඔබට එහි ප්‍රවේශ ද්වාරය අසල ඇති ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ

Read more