කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් වෘත්තිය සමිති එකමුතුවේ තීරණය අද සාකච්ඡා කමිටුවට.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් වරාය අධිකාරියේ වෘත්තිය සමිති 23 ම එකතුවී සාකච්ඡා කළ බව කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සුරැකීමේ

Read more

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය විකිණිමේ සුදානමක් නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය තහවුරු කරයි

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය විදෙස් රටවලට විකිණීමේ හෝ බදුදීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක නොවන බව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති විශ්‍රාමික ජනරාල්

Read more

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ මෙහෙයුම් පුඵල් කිරීමෙන් රැකියා රැසක්.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය විකිණීමේ හෝ බදුදීමේ කිසිදු අපේක්ෂාවක් රජයට නැතැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අවධාරණය කරයි. වරාය වෘත්තිය සමිති

Read more

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය හෝ කොටසක් විදේශ සමාගමකට පැවරීමට තීරණය කර නැතැයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා අවධාරණය කරයි

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය හෝ ඉන් කොටසක් විදේශ සමාගමකට පැවරීමට තීරණය කර නැතැයි අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා පවසයි. කොළඹ වරාය

Read more

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් යහපාලන රජය ඉන්දියාවත් සමග අත්සන් කළ ගිවිසුම රටට හිතකර ලෙස වෙනස් කිරීමට පියවර

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයෙන් විශාල ආදායමක් උපයා ගැනීමට තිබු අවස්ථාව අහිමිවුයේ යහපාලන රජයේ වැරදි ක්‍රියාමාර්ග නිසා බව ශ්‍රී ලංකා වරාය

Read more