උතුරේ අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීමට සැලසුම්

ප්‍රමුඛතා හදුනා ගනිමින් උතුරු පළාතේ අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීමට ප්‍රායෝගිකව මැදිහත් වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී. එල් පීරිස් මහතා පවසයි.

Read more

විධිමත් අධීක්ෂණයක් සහිතව පාසල් යලි ආරම්භ කළ බව අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා කියයි

විධිමත් අධීක්ෂණයක් සහිතව පාසල් යලි ආරම්භ කළ බව අධ්‍යාපන ඇමති මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා කියයි. අද දිනයේ පාසල්වල සිසුන්ගේ

Read more

නව වසරේ පළමු පාසල් වාරය ජනවාරී 11 වැනිදා සිට

බස්නාහිර පළාතේ හා හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශවල පාසල් හැර සෙසු පාසල්වල නව වාරය ජනවාරී 11 වැනිදා ආරම්භ වන බව අධ්‍යාපන

Read more

පාසල් දරුවන්ට වැඩි කාලයක් ක්‍රීඩා කටයුතුවල නිරත වීම සදහා පාසල් විවේක කාලය වැඩි කරන්න ලෙස

පාසල් දරුවන්ට වැඩි කාලයක් ක්‍රීඩා කටයුතුවල නිරත වීම සදහා පාසල් විවේක කාලය වැඩි කරන ලෙස ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා

Read more