නව වසරේ පළමු පාසල් වාරය හෙට සිට

බස්නාහිර පළාත හා දැනට හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශවල හැර දිවයිනේ සියලු ප්‍රදේශවල පාසල් ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිද ඇතුලුව හෙට යළි ආරම්භ කෙරේ.

Read more