ප්‍රංශයේ පැරිස් අගනුවර ඇතුඵ නගර 8 ක ඇඳිරි නීතිය

ප්‍රංශයේ පැරිස් අගනුවර ඇතුඵ නගර 8 ක ඇඳිරි නීතිය පැනවෙයි. වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව සීඝ්‍රයෙන් ඉහල යාම ඊට හේතුවයි.

Read more