මැද පෙරදිග සිට පැමිණෙන කිසිවෙකුගෙන් නිරෝධායනය සඳහා මුදල් අය නොකරන බව සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය කියයි

මෙරටට මැද පෙරදිගින් පැමිණෙන සේවක සේවිකාවන්ගෙන් කිසිසේත් නිරෝධායනය සඳහා මුදල් අය කිරීමක් සිදු නොකරන බව සංචාරක සංවර්ධන අධීකාරියේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්

Read more

අභියාචනා කළ උපාධිධාරින්ගේ පත්විම් ලේඛනය ඊයේ රාත්‍රි අන්තර්ජාලයට

අභියාචනා ඉදිරිපත් කළ උපාධිධාරින්ගේ පත්විම් ලේඛනය ඊයේ රාත්‍රි අන්තර් ජාලයට නිකුත් කල බව රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන

Read more