එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ගැන පැමිණිලි 2025 අංකයට

එනටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ණය පහසුකම් ලබා ගැනීමට යාමේදී ජනතාව මුහුණ දෙන ගැටළු පිළිබඳ දැනුම් දීමට 2025 නමින් දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා

Read more

වාණිජ බැංකුවලට “එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා” කවුළු

එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකු සිය ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පහසුව සඳහා “ එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ”

Read more

එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා සමාරම්භය අද (22) සවස 3.00 ට BMICH හීදී

ව්‍යවසායකයින් ලක්ෂයක් බිහි කිරීමේ ජාතික වැඩ පිළිවෙල යටතේ ක්‍රියාත්මක එන්ටර්ප්‍රයිසස් ශ්‍රී ලංකා ව්‍යවසායක පාරාදීසය ණය යෝජනා ක්‍රමය එළි දැක්වීමේ අවස්ථාව

Read more