ඇඹුල් කෙසෙල්වලින් ඩොලර් බිලියනයක ආදායමක්

ඉතිහාසයේ ප්‍රථමවරට මෙරට ඇඹුල් කෙසෙල් විදේශ වෙළෙඳපොලට යැවීම දැන් සිදු කරේ. අනුරාධපුරය රාජාංගනය යාය එකේ සිට පහ දක්වා අක්කර 1500

Read more