පස්සර බස් අනතුරින් මියගිය හා තුවාල ලැබුවන්ගේ පවුල්වලට මූල්‍යාධාර

පස්සර බස් අනතුරින් මියගිය සහ තුවාල ලැබුවන්ට මූල්‍ය ආධාර පිරිනැමේ. ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය , ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව. මෙන්ම පළාත්

Read more

සාමනේර ස්වාමින් වහන්සේට රජය සපයන මුල්‍යාධාරය ඉහළ නැංවෙයි

පිරිවෙන්වල ඉගෙනුම ලබන සාමනේර ස්වාමින් වහන්සේ සදහා රජය සපයන මුල්‍යාධාරය මේ වසරේ සිට ඉහල නැංවෙයි. දැනට එම දිමනාව හිමිවන්නේ ස්වාමින්

Read more