ධිීවර කටයුතු යළි නගාසිටුවීමට විශේෂඥ උපදෙස්

කොවිඩ් හේතුවෙන් අඩාළ වූ ධිීවර කටයුතු යළි නගාසිටුවීම සඳහා ධීවර අමාත්‍යංශය විශේෂඥ උපදෙස් ලබාදීම සඳහා පත්කළ කමිටුවේ අතුරු වාර්තාව අමාත්‍ය

Read more