රම්බෝ නමැති අලියා වෙනත් ස්ථානයකට රැගෙන යාමේ තීරණය අත්හිටුවෙයි

උඩවලව ජාතික වනෝද්‍යානයේ සිටින රම්බෝ නමැති අලියා වෙනත් ස්ථානයකට රැගෙන යාමේ තීරණය අත්හිටුවෙයි. මිනිසුන් සමග මිත්‍රශීලි මෙම අලියා වනෝද්‍යාන මායිමේ

Read more