දියගම මහින්ද රාජපක්‍ෂ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිඩා සංකීර්ණයේ පිහිටි පරිසර හිතකාමී කෘෂි තාක්‍ෂණික උද්‍යානය වැඩිදියුණු කිරීමට සැලසුම්

හෝමාගම දියගම මහින්ද රාජපක්‍ෂ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිඩා සංකීර්ණයේ පිහිටි පරිසර හිතකාමී කෘෂි තාක්‍ෂණීක උද්‍යානය තම නිරීක්‍ෂණයට ලක් වු බව අමාත්‍ය මහින්දානන්ද

Read more

අපනයනය ඉලක්කකර පලතුරු වගාවන්

අපනයන වෙළෙඳපොල ඉලක්කකර පලතුරු වගා කිරීම සදහා පවුල් දෙදහසකට එක් පවුලකට රුපියල් ලක්ෂ පහ බැගින් රුපියල් කෝටි 70 ක් පිරිනැමිමට

Read more