වැඩ සමග යළි ගමට පුළුල් යාන්ත්‍රනයක් ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක කිරිමට රජය සුදානම්

දිළිඳුකම පිටුදැකිම හා ආර්ථික පුනර්ජීවනය සඳහා වු ජනාධිපති කාර්යය සාධක බලකාය මගින් ක්‍රියාවට නංවා ඇති ගම සමග පිළිසඳර සමග වැඩ

Read more

උත්සව සමය වෙනුවෙන් රජය හඳුන්වා දුන් විශේෂ ණය සහන වැඩපිළිවෙළ දිවයින පුරා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මකයි

උත්සව සමයේදි රාජ්‍යහා පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ටත් රජයේ විශ්‍රාමිකයන්ට සමෘද්ධිලාභින්ට සහ ස්වයං රැකියාවල නිරතවූවන්ටත් පරිපුරක ණය පහසුකම් සැපයිමේ වැඩසටහන ඇරඹේ. එහි

Read more

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක සමාජ ආරක්‍ෂණ වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන් අමෙරිකානු රජයේ ප්‍රසාදය

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක සමාජ ආරක්‍ෂණ වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන් අමෙරිකානු රජයේ ප්‍රසාදය පලවෙයි. ඒ සඳහා ඕනෑම අවස්ථාවක සහායදීමට එම රජය සුදානමින් සිටී.

Read more