ලොවට උඩින් ඉහිලු කුඩය රැකගමු ඕසෝන් වියන

( නදීරා අමරසිංහ)     මිනිස්සුනට ජීවත්වන්නට අවැසි දෑ බොහෝය. ඔවුන් සිතන පරිදි මිල -මුදල්, යාන- වාහන, ඉඩ- කඩම්, ගේ-

Read more

අඩුවන වැඩිවන ඉන්ධන මිල

(නදීරා අමරසිංහ)   භාණ්ඩ , සේවා නිෂ්පාදනයේ දී කුමක් කොපමණ  කෙලෙසක, කා සඳහා නිපදවනවාද?  යන මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න බලපානු ලබයි.

Read more