ගුවන් විදුලි රතන සුත්‍රය සජ්ජායනය

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව සංවිධාන කරන මහානුභාව සම්පන්න රතන සුත්‍රය සජ්ජායනය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ එම දේශණය අද සිදුකෙරෙන්නේ ගොඩකවෙල

Read more