රජයේ රස පරික්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ගොඩ ගැසී තිබු වාර්තා 8500කට අදාල පරීක්ෂණ අවසන්

රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව මත්ද්‍රව්‍ය චෝදනා වලට අදාල වාර්තා 8500 කට පමණ අදාල පරීක්ෂණ මාස හයක් වැනි කෙටිකාලයක් තුළ අවසන්

Read more