යුරෝපා සංගමයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 08 ක ආධාරයක්

යුරෝපා සංගමය ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 8 යි දශම 2 යි 6 ක මුල්‍යාධාරයක් පිරිනමයි. ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ආහාර සුරක්ෂිතා

Read more