ගම සමග පිළිසඳරක් වැඩසටහන යටතේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ විල්ගමුව හිඹිලියකඩ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසයේ ජනතා ගැටඵ රැසකට විසඳුම්

ගම සමග පිළිසඳරක් වැඩසටහන යටතේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ විල්ගමුව හිඹිලියකඩ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසයේ ජනතා ගැටඵ් රැසකට විසඳුම් ලබාදී ඇතැයි මාතලේ දිස්ත්‍රික්

Read more

මාතර දික්වැල්ල ප්‍රදේශයේ යෝනකපුර බටහිර සහ යෝනකපුර නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම් වහාම ක්‍රියාත්මක වනපරිදි හුදෙකලා කෙරේ.

මාතර දික්වැල්ල ප්‍රදේශයේ යෝනකපුර.බටහිර සහ යෝනකපුර නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 02 වහාම ක්‍රියාත්මක වනපරිදි හුදෙකලා කෙරේ. කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ

Read more