අගමැති රාහුල් ගාන්ධි හමුවෙයි.

ඉන්දීය සාගරයේ නිදහස් නාවුක ගමනාගමනය තහවුරු කරලීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ආරම්භ කර ඇති වැඩ සැලැස්ම පිළිබඳව  සාකච්ඡාවක් ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය

Read more