සිටි එෆ් එම් අලුත් කුමරා සහ කුමරිය 2021 තරගයේ දෙවැනි වටය අද

සිටි එෆ් එම් අලුත් කුමරා සහ කුමරිය 2021 තරගයේ දෙවැනි වටය අද පෙරවරු 09.00 ට ශ්‍රි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ

Read more

සුරක්ෂිත නත්තලට සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේද

සුරක්ෂිත නත්තලක් සැමරීමට බාහිර ආටෝප පසෙකලා සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරන්නැයි ඇක්වයිනාස් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ මාධ්‍ය අධ්‍යාපන ඒකකයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ බෙනඩික්

Read more