සුපර්ලිග් පාපන්දු තරගාවලියේදී ඉහළම ත්‍යාග මුදලක්

සුපර්ලීග් පාපන්දු තරගාවලියේදී ඉහළම ත්‍යාග මුදලක් පිරිනැමීමට ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය සුදානම් වෙයි ඒ අනුව ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම්වලට රුපියල් මිලියන 24

Read more