සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව පාසල් ආරම්භ කිරීම සදහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් විදුහල්පතිවරුන්ට උපදෙස්

සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රම අනුගමනය කරමින් පාසල් ආරම්භ කිරීම සදහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විදුහල්පතිවරුන්ට උපදෙස් මාලාවක් නිකුත් කරයි. සිසුන් පාසලට පැමිණීමේ දී පාසල

Read more