පාස්කු ප්‍රහාරය විමර්ශනය කෙරුණු ලිපි ගොනුවේ පිටු 30 ක් අසම්පුර්ණයි

පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව පොලිස්පති නියෝග මත සිදු කොට නිතිපතිවරයා වෙත එවු තිබු විමර්ශන ලිපිගොනු වාර්තාවේ පිටු 30 ක් අසම්පුර්ණ බව

Read more