මෙරට කෘෂිකර්මාන්තයට බාධා පමුණුවන මාෆියා කල්ලි 5 ක් හදුනාගෙන ඇතැයි මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ අමාත්‍යවරයා පවසයි

ආනයන ආර්ථිකයක් වෙනුවට නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් ගොඩනගන රටට හිතැති ගමනට බාධා කරන මාෆියාවන් 5 ක් කෘෂිකර්මාන්තය තුල ක්‍රියාත්මක බව අමාත්‍ය මහින්දානන්ද

Read more

මෙවර අයවැයෙන් ආනයනික ආර්ථිකයක සිට නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් දක්වා රටේ සංවර්ධන ගමන් මග ගෙන යන වැඩපිලිවෙලක්

ආනයනික ආර්ථිකයක සිට නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් දක්වා රටේ සංවර්ධන ගමන් මග ගෙන යන වැඩපිලිවෙල මෙවර අයවැයෙන් සැලසුම් කර ඇතැයි ශ්‍රි ලංකා

Read more